Verslag van de vergadering van 11-12-2013

Opening en mededeling

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

Mededelingen: we zijn genomineerd voor de Leusdense vrijwilligersprijs. De winnaar zal op 4 januari 2014 bekend gemaakt worden.

Ingekomen/uitgaande post
Er zijn een aantal e-mails van de gemeente binnengekomen. Deze worden tijdens de vergadering besproken.

Verslag en actielijst van de vergadering van 2 oktober 2013
Geen opmerkingen.

De voorzitter loopt de diverse punten uit dit verslag uitgebreid door:
Wat betreft het meldpunt van de Landelijke Fietsersbond: iedereen dit direct kan inzien. Verdere actie lijkt derhalve nie nodig. Aan het verkeersplan Achterveld wordt momenteel niet door de gemeente gewerkt. Er zal op het volgende overleg met de gemeente naar de status gevraagd worden. De hoofdfietsroutes zijn in kaart gebracht, ook dit wordt meegenomen in het volgend overleg met de gemeente. Dit is met name belangrijk voor de prioritering van onderhoud.
Wat betreft het nieuwe fietspad langs de Asschatterweg wordt aan de eerder genoemde bezwaren van de Fietsersbond tegemoet gekomen door het aanbrengen van LED lampjes in het wegdek. Onze zienswijze op het bestemmingsplan is daarmee ingetrokken, omdat er met deze maatregelen geen extra lantaarnpalen op de strook grond naast het fietspad opgenomen hoeven te worden.
Er is een overleg geweest met de gemeente over onze opmerkingen over de trottoirbanden langs de vernieuwde Hamersveldseweg. Naar onze mening zijn de trottoirbanden veel te hoog en veel te steil. Dit kan makkelijk tot valpartijen leiden. Naar verluid is er al een incident geweest met iemand in een scootmobiel, die vanwege de steile overgang omgevallen is.
Wat betreft de busbaan bij de Tabakssteeg zal het zo zijn dat alle verkeer van rechts voorrang heeft. Ook een bus moet een fietser die van rechts komt voorrang verlenen. Bovendien wordt er op de busbaan nog een slagboom geplaatst. Voor de werkgroepsleden is dit een aanvaardbare situatie.
Op de rotonde Schotkamp zullen de gele zuilen, die daar een paar jaar geleden verdwenen zijn, opnieuw geplaatst worden. Dit is een veiligere en goedkopere maatregel dan het weghalen van de nog aanwezige zuilen en opnieuw bestraten.
Er is gesproken over het aanleggen van een rotonde op de Heiligenbergerweg/ Lockhorsterweg/ Burg. De Beaufortweg. Hierbij zal de fietser geen voorrang hebben omdat de rotonde buiten de bebouwde kom ligt. Voor de aanwezige werkgroepsleden is dit een aanvaardbare oplossing die tot een grotere veiligheid voor de fietser zal leiden.
De snelheid voor het verkeer op de Dodeweg zal teruggebracht worden naar 60 km/h. Dit zal bijdragen aan de veiligheid van fietsers en voetgangers die deze weg over willen steken.
De kruising Heiligenbergeweg/ Noorderinslag/ Groene Zoom zal aangepast worden. Er zullen meer voorsorteerstroken voor auto’s komen waardoor het verkeer sneller kan doorstromen. Bovendien zal het voor fietsers mogelijk zijn om ook via de Heiligenbergerweg over te steken. Een en ander lijken goede maatregelen die gunstig zijn voor het fietsverkeer. 

Bespreken voorstel Provincie rond de Hertekop.
De provincie wil graag onze mening zodat ze in januari met hun plannen naar buiten kunnen treden. Op een tekening is de nieuwe situatie te zien, waarbij de huidige weg een parallelweg wordt die bestemd is voor fietsers en autoverkeer van aanwonenden. Een nieuwe weg zal westelijk van de huidige aangelegd worden voor het autoverkeer. Naar onze mening moet verkeer komend uit de Schuttershoeflaan voorrang verlenen aan (fiets)verkeer op de parallelweg. De Fietsersbond stelt verder voor om van de parallelweg een fietsstraat te maken. 

Overleg over fietspaaltjes
Dit overleg heeft er toe geleid dat twee werkgroepsleden samen met iemand van de gemeente de situatie in het Ruige Veld gaan bekijken. Verder is er een concept persbericht opgesteld over hoe de gemeente in samenwerking met de Fietsersbond en het publiek gaat bekijken welke fietspaaltjes weg kunnen en waar verder aanpassingen nodig zijn in verband met de zichtbaarheid van fietspaaltjes.

Vergaderdata 2014
Als vergaderdata voor 2014 worden voorgesteld: 12 februari, 16 april, 25 juni, 1 oktober, 26 november. Gekeken wordt of op deze data de vergaderruimte beschikbaar is.

Sluiting
De vergadering werd rond 21.30 gesloten.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *