Verslag van de vergadering van 12-2-2014

Verslag van de vergadering van de Fietsersbond, afdeling Leusden, op woensdag 12 februari 2014.

Opening en mededeling

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

Mededeling: de gele verkeerszuiltjes op de Schotkamprotonde inmiddels geplaatst.

Ingekomen/uitgaande post
Geen bijzonderheden

Verslag en actielijst van de vergadering van 28 oktober 2013
Goedgekeurd

Verslag ledenraad januari
Op 25 januari was er een vergadering van de ledenraad in Utrecht. De opkomst was vrij groot. Veel werkgroepen in de diverse plaatsen van het land hadden in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen een rondje gefietst met de gemeenteraad. Wellicht is dit iets voor ons om in gedachten te houden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Verder gaat de Fietsersbond verhuizen van de Kanaalweg naar een locatie meer in het centrum. Daardoor zal er ook een betere zichtbaarheid zijn voor het publiek. ’s Middags waren er discussies: één rond het thema fietsen naar school en de andere rond e-bikes en de speed pedelec. Deze laatste is een soort opgevoerde e-bike waarmee snelheden tot 45 km per uur te bereiken zijn. Het is een goed alternatief voor de auto in het woon-werk verkeer. Een nadeel is het grote snelheidsverschil met de andere gebruikers van het fietspad, hetgeen tot onveilige situaties kan leiden. Uiteindelijk zal de pedelec als brommer aangemerkt worden, waarbij hij binnen de bebouwde kom op de rijweg thuis hoort.

Verslag bijeenkomst 4 februari over voorstel Provincie rond de Hertekop
Twee leden van de werkgroep hebben deze bijeenkomst op het gemeentehuis bijgewoond. De medewerkers van de Provincie presenteerden de uiteindelijke plannen. Veel van de voorstellen die destijds door ons zijn ingebracht zijn niet gehonoreerd geworden.

Verslag overleg met de gemeente
In dit overleg is gesproken over de actie rond de fietspaaltjes in de gemeente. Wij zullen over dit onderwerp een persbericht plaatsen en daarin aangeven dat belangstellenden op onze website kunnen zien welke paaltjes in de wijk het Ruige Veld weggehaald zullen worden en welke blijven.
Er is gesproken over het verkeersplan Achterveld. Omdat de ongevalstatus niet bijgehouden wordt is er op basis hiervan niets te zeggen over eventuele gevaarlijke punten, zoals de aansluiting Hessenweg – Stoutenburgerlaan en Hessenweg – Emelaarseweg. Maar het is in feite ook niet juist om de veiligheid aan de hand van ongevallen te beoordelen; beoordeling zou moeten plaatsvinden aan de hand van de geldende normen. Verder zou ook het smalle tweerichtingsverkeer fietspad langs de Hessenweg voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Ook hier zou de situatie getoetst moeten worden aan geldende normen. Voordat we als Fietsersbond advies kunnen geven dient er eerst meer informatie van de gemeente verkregen te worden.

Op de Hamersveldseweg is iemand ten val gekomen als gevolg van de steile trottoirbanden. Dit is doorgegeven aan de verzekering van de gemeente. Deze stelt echter dat de situatie voldoet aan de normen. Uit informatie die de werkgroep heeft van het CROW (een kennisorganisatie die normen opstelt  op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer) blijkt dit echter geenszins het geval. De gebruikte materialen voor de opritten zijn daar niet voor bedoeld, deze zijn in feite geleidebanden. De gemeente heeft nu aangegeven een en ander te zullen  uitzoeken.
De kruising Groene Zoom – Heiligenbergerweg – Noorderinslag zal aangepast worden. Zo zal de kruising op alle 4 de plaatsen overgestoken kunnen worden, in plaats van op drie plaatsen in de huidige situatie. Er is gesproken over de aanleg van een rotonde verderop op de Heiligenbergerweg (kruising Lockhorsterweg – Burg. De Beaufortweg). Omdat het hier een 60 km weg betreft komen de fietsers hier niet in de voorrang. Toch zijn we als werkgroep van mening dat de situatie hierdoor veiliger zal worden.
Door de bewoners van de Biezenkamp is geklaagd over het fietsverkeer dat door dit winkelcentrum gaat. Er is nu besloten om een fietspad door het centrum aan te leggen, waardoor de situatie verbetert.
De afsluiting voor auto- en landbouwverkeer van het fietspad langs het Valleikanaal te hoogte van de Larixhoeve schiet niet op, er worden door de gemeente geen acties genomen.
Het plan voor de hoofdfietsroutes dat door onze werkgroep is opgesteld, is geaccepteerd. Dit zal nu ook gebruikt worden bij de prioritering van het onderhoud.

Vervolg actie fietspaaltjes
Het persbericht over de verwijdering van de fietspaaltjes gaat in week 9 naar de krant. De bijbehorende plattegronden zullen op onze website gezet worden.

Verslag bijeenkomst bewoners Achterveld fietspad Asschatterweg
Er is op 21 januari een inloopbijeenkomst geweest in Achterveld waar de tekeningen van het fietspad Leusden- Achterveld door de gemeente gepresenteerd werden. Veel Achtervelders klaagden over de gebrekkige verlichting van het fietspad, vooral het stuk door het Rabattenbos.

Senioren Fietsdag 26 maart
Op deze dag wordt ’s middags een route van 6 km gefietst. De werkgroep is gevraagd om deze route uit te zetten.

Rondvraag
Het is jammer dat de gemeente niet met ons overlegd heeft over de verwijdering van de spoorrails in het wegdek van de Hamersveldseweg. Als men daar toch aan het asfalteren was, had men tegelijkertijd een groter stuk kunnen meepakken.
Een melding van kuilen in het wegdek van Alexanderdreef is volgens de gemeente opgelost, maar er is kennelijk niets gebeurd.
Op 21 en 22 maart is er in het kader van de landelijke vrijwilligersdag een actie om fietsenwrakken op te ruimen. De fietsenwrakken staan voornamelijk bij de diverse bushaltes.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur. Volgende vergadering is op 16 april

 

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *