Jaarverslag 2013

DE FIETSERSBOND KOMT OP VOOR DE BELANGEN VAN FIETSERS EN ZET ZICH IN VOOR MEER EN BETERE VOORZIENINGEN VOOR FIETSER

VOORWOORD

Dit jaarverslag wil een beeld geven van wat in de gemeente Leusden voor fietsers allemaal speelde. De plaatselijke afdeling behartigt de belangen van veel Leusdenaren. Dat gebeurt door achter de schermen te adviseren bij de ontwikkelingen van plannen van gemeente en provincie, maar ook door aan de bel te trekken wanneer situaties directe publieke actie noodzakelijk maken. 
In Leusden speelden vanzelfsprekend de thema’s die ook landelijk in het nieuws waren. Geen wonder dat deze in dit jaarverslag worden vermeld. De beleidsimpuls verkeersveiligheid zal plaatselijk gerealiseerd moeten worden. Een vergrijzende bevolking, die zich op e-bikes ongedacht sneller dan ooit voortbeweegt, vraagt natuurlijk om aandacht en maatregelen.
Fietsende jongeren vormen een risicogroep op sommige wegen in Leusden, en dat niet alleen door hun eigen gedrag. Fietsers klappen soms op vrijwel onzichtbare paaltjes en generen zich vervolgens daarover te klagen vanuit het idee dat zij het waren die een fout maakten.

Dit jaarverslag laat zien dat de plaatselijk afdeling zich met zulke onderwerpen bezig hield. Uit de nominatie voor de vrijwilligersprijs 2013 blijkt dat onze inspanning wordt gewaardeerd. Ook in 2014 zal de afdeling Leusden van de Fietsersbond in de samenleving voorop blijven fietsen.

DE  WERGROEP 

De werkgroep van de Fietsersbond, afdeling Leusden, bestond in 2013 uit:

Wim  Blijleven
Hans  Bolte
Richard  van  Klooster
Jan  Luteijn                           webmaster
Piet  van  Nimwegen             secretaris/penningmeester
Ronald  Polak                       voorzitter
Ageeth  Potter
Koen  van  Velzen                 verliet de werkgroep in de loop van het jaar 

De werkgroep kwam in 2013 6 maal bijeen.

Overleg met de gemeente wordt verzorgd door Hans Bolte en Ronald Polak.

Afhankelijk van het onderwerp kan de samenstelling wijzigen.

Namens de werkgroep zit Piet van Nimwegen in de klankbordgroep van Rijkswaterstaat die de aanpassing van Knooppunt Hoevelaken voorbereidt.

Het aantal leden van de Afdeling Leusden bedraagt per 31 december 107.

 

DE WEBSITE

De agenda’s en verslagen van de werkgroepvergaderingen, de jaarverslagen, de activiteiten, enz. staan op de website vermeld. Verder staan op de site de bedrijven vermeld die aan leden van de Fietsersbond op vertoon van hun ledenpas korting geven. De landelijke bond heeft in de loop van 2013 het werven en onderhouden van de contacten met deze bedrijven aan de plaatselijke werkgroepen overgedragen. Er zijn in totaal 4 bedrijven in Leusden of directe omgeving die deze korting geven.

De site is bereikbaar onder:

fietsersbond.leusden.nl (zonder www) of

www.fietsersbond.nl/leusden .

ACTIVITEITEN

Begin 2013 is er een brief uitgegaan naar al onze leden met daarin onder andere de uitnodiging voor een informatieavond over e-bikes op 25 maart. Verder zou het bestuur verantwoorden wat we de afgelopen periode gedaan hebben en wat onze plannen zijn. De belangstelling voor deze avond was echter zo gering dat besloten is om deze af te gelasten.

MILIEUPRIJS

De werkgroep heeft de afdeling voor de Milieuprijs 2013 voorgedragen. Ofschoon de aanvraag in juli 2013 is ingediend is per 31 december 2013 net bekend wat met de aanvraag is gedaan, hoe de verdere procedure is en waarneer de uitslag  bekend wordt gemaakt.

VRIJWILLIGERSPRIJS

De Fietsersbond afdeling Leusden is in december 2013 samen met vier andere organisaties genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2013. De uitslag wordt begin 2014 bekend gemaakt.

GEMEENTE

  • ADVIEZEN   

In mei 2012 adviseerde de Fietsersbond afdeling Leusden mede namens VAC en CML aan de raad en aan het college van B&W om voortaan ook voor fietsparkeren bij bestemmingsplannen normen vast te stellen. Namens het college werd ons bericht dat de gemeente het belang van fietsvoorzieningen erkent maar dat ons advies niet wordt gevolgd.

  • REGULIER OVERLEG

Met de verkeersambtenaren van de gemeente vindt periodiek overleg plaats. Hier kunnen zowel van de zijde van de gemeente als Fietsersbond allerlei onderwerpen worden ingebracht. Het is een constructief overleg dat in goede sfeer verloopt. Er is bovendien samen met de verkeersambtenaar en enkele leden van de werkgroep twee keer een rondje door Leusden gefietst om de diverse knelpunten ter plekke te bekijken.

  • BELEIDSIMPULS VERKEERSVEILGHEID

Ministerie en VNG hebben gemeenten erop gewezen dat zij in 2013 een beleidsplan  Veilig Fietsen dienen vast te stellen.

De meeste ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn vinden plaats op lokale wegen. Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers omdat fietsers zich onbeschermd en met een relatief groot snelheidsverschil mengen met ander verkeer. Sinds 2010 is er sprake van een stijgende trend in het aantal fietsers dat ernstig gewond raakt in het verkeer. In 2012 raakten circa 12.000 fietsers ernstig gewond en kwamen 200 fietsers te overlijden. Jaarlijks worden 67.000 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp.

De afdeling was teleurgesteld van de gemeente te vernemen dat een dergelijk plan in Leusden niet nodig is. Door zelf het initiatief te nemen voor het verwijderen van paaltjes en mee te werken aan fietseducatie laat de Fietsersbond zien dat een dergelijk plan voor Leusden niet alleen nodig is maar ook voordelen heeft.

ASSCHATTERWEG

Er is regelmatig overleg geweest over de aanleg van de tweede fase van het fietspad naar Achterveld. Belangrijke punten hierbij waren de situatie rond de Zandbrinkermolen, de aansluitingen op het fietspad ter hoogte van de Laapeerseweg en de Postweg en het aanbrengen van verlichting, met name op het gedeelte van het fietspad dat door het Rabattenbos loopt. Tot nu toe zijn niet alle wensen van de Fietsersbond ingewilligd. De wens wat betreft de aansluiting bij beide zijwegen is niet ingewilligd. Wat betreft de verlichting gedeeltelijk.

TABAKSTEEG

Indertijd is met de gemeente afgesproken dat de door ons afgekeurde situatie waarbij auto’s toegang hebben op een fietspad met de officiële bestemming langzaam verkeer. Een daadwerkelijke evaluatie heeft niet plaats gevonden. Wel wordt tijdens het reguliere overleg met de verkeersambtenaren van die gemeente Leusden besproken in hoeverre auto’s het fietsverkeer hinderen. De vuilniswagen rijdt niet op de Tabaksteeg. Voor de Fietsersbond is dit onderwerp nog niet afgerond. Verder is er met de gemeente gesproken over de verkeerssituatie rond het Maximaplein, met name over de toegankelijkheid voor fietsers en de interactie met het fietsverkeer van de busroutedie door de wijk is gepland. De afdeling heeft een advies uitgebracht aan de bewoners groep Tabaksteeg/Leusden-zuid met betrekking op het verkeer in hun wijken.

BIEZENKAMP

Door de vertragingen bij de renovatie van de Biezenkamp zijn er hier weinig nieuwe ontwikkelingen. In de plannen is nooit rekening gehouden met het feit dat een doorgaande fietsroute onderbroken wordt. Dit blijkt nu al tot problemen te leiden, omdat fietsers dwars door het voor voetgangers bestemde gebied rijden. In de toekomst wordt het gebied aangewezen als shared space. Met de grote aantallen fietsers die door het winkelcentrum fietsen, zal dit wellicht tot gevaarlijke situaties leiden. Een tweede punt van aandacht in de Biezenkamp betreft het fietsparkeren. Er is in eerste instantie onvoldoende fietsparkeergelegenheid gecreëerd bij de nieuwe winkels. Inmiddels zijn hier enkele aanpassingen gedaan die de situatie verbeterd hebben. De afdeling is van oordeel dat nu de bouwplannen al zolang stilliggen en vermoedelijk nog stil blijven liggen er tijdelijk een betere oplossing dient te komen voor het fietsverkeer door De Biezenkamp.

ASSCHATTERWEG/MIDDENWEG

Na de renovatie binnen de bebouwde kom is de berijdbaarheid van de fietspaden aanmerkelijk verbeterd. Tijdens de werkzaamheden werden de routes voor fietsers onverwacht en abrupt tijdelijk opgeheven, terwijl voor auto’s alternatieve voorzieningen werden getroffen. 

HAMERSVELDSEWEG

Het gedeelte Hamersveldseweg Noord is in 2013 gereconstrueerd. Dit heeft tot een betere scheiding van fiets en voetgangersverkeer geleid. Helaas heeft de Gemeente gekozen voor erg hoge stoepranden en zeer steile opritten. Het risico op valpartijen is daarmee erg groot, niet alleen voor fietsers, maar ook voor gebruikers van bijvoorbeeld een scootmobiel. Nadat hierover klachten bij de Fietsersbond waren binnengekomen heeft de afdeling dit in een zeer vroeg stadium, nog tijdens de aanleg, zonder resultaat, bij de gemeente gemeld.

HEILIGENBERGERWEG

Het is gebleken dat op de kruising Heiligenbergerweg-Burg. De Beaufortweg-Lockhorsterweg zeer veel auto’s door rood licht rijden. Omdat erg veel scholieren deze kruising passeren heeft de werkgroep aandacht gevraagd bij de gemeente om deze situatie te verbeteren. De gemeente heeft het probleem onderkend en bestudeert nu mogelijke oplossingen. Met name de aanleg van een rotonde zou de verkeersveiligheid ter plekke kunnen verbeteren.

DORRESTEINSEWEG

Volgens de Fietsersbond is de afsluiting gedurende een jaar van een van de belangrijkste fietsverbindingenkan tussen Leusden en Amersfoort onverantwoord.

Gehoopt werd dat na de openstelling de verbinding ook de uitstraling van een belangrijk fietspad zou krijgen. Voor het opknappen van het fietspad bleken geen gelden gereserveerd. We hadden liever een actievere rol van de gemeente gezien. 

VERKEERSPLAN ACHTERVELD

Het college heeft een “Verkeersplan Achterveld” gepresenteerd. De Fietsersbond kan zich niet vinden in de inhoud van het plan omdat het alleen over sluipverkeer en de snelheid op de Hessenweg buiten de bebouwde kom ging. Over fietsers, voetgangers, enz. was in het plan niets te vinden. In de vergadering van de gemeenteraad werd op het plan ingesproken. Volgens de Fietsersbond dekte de titel de lading niet. Ondanks een toezegging van de wethouder is er over veilig verkeer in.  Achterveld weinig vooruitgang geboekt. De verkeersdrukte op de Hessenweg is vrij groot, zeker in de spits. Bij verkeerstellingen door de gemeente is echter geen telling gemaakt van het aantal fietsers. Hierdoor is het moeilijk om inzicht te krijgen in de problematiek. Duidelijk is dat binnen de bebouwde kom van Achterveld, waar een maximum snelheid van 30 km per uur geldt, vrijwel geen enkel motorvoertuig zich aan dit maximum houdt.

FIETSPARKEREN BIJ BUSHALTES

De werkgroep heeft er bij de gemeente voor gepleit om, waar dat mogelijk is, overdekte fietsenstallingen bij bushaltes te realiseren, zoals we ook in veel andere gemeentes zien. Er zijn toezeggingen gedaan om op enkele plaatsen in het kader van een algehele reconstructie, tegelijkertijd overdekte fietsenstallingen te realiseren.

VERKEERSVEILIGHEID

Met name rond de Hamershof zijn er een aantal plaatsen aan te wijzen waar vrijwel nooit voorrang verleend wordt aan fietsers die van rechts komen Samen met de gemeente is gekeken hoe we de verkeersveiligheid op deze plaatsen kunnen vergroten door dit soort situaties onder de aandacht van het publiek te brengen. De werkgroep had hiervoor een stuk tekst met bijbehorende foto’s aangeleverd bij de verkeersambtenaar van de gemeente. Uiteindelijk is het artikel in een sterk gewijzigde vorm in het Gemeentekatern van de Leusder Krant geplaatst.

FIETSPAALTJES

In een groot aantal gemeentes in Nederland zijn acties gestart om het aantal fietspaaltjes en andere obstakels zo veel mogelijk te beperken. Dit vanwege het grote aantal fietsers dat gewond raakt als gevolg van aanrijdingen met deze obstakels. Ook in Leusden zijn erg veel fietspaaltjes geplaatst en daarom heeft de werkgroep er in het overleg op aangedrongen om ook in onze gemeente een inventarisatie te maken. Een aantal evident gevaarlijke fietspaaltjes zijn al opgeruimd. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente om dit punt verder aan te pakken.

FIETSPAD LANGS VALLEIKANAAL

Bij de reconstructie van de kruising Asschatterweg – Valleikanaal was een gevaarlijke situatie ontstaan voor doorgaande fietsers. Op aandringen van de werkgroep is de situatie ter plekke aangepast. Bij de reconstructie van het bruggetje in het verlengde van de Cohensteeg, waren er wel erg veel fietspaaltjes geplaatst. Na een reactie van de kant van de werkgroep is de situatie aangepast. Een geplande afsluiting van het fietspad voor autoverkeer ter hoogte van de Larixhoeve is nog steeds niet uitgevoerd en wacht op een besluit van de gemeente. De gevaarlijke situatie bij de kruising van het fietspad met de Langesteeg bestaat nog steeds. 

ONDERHOUD FIETSPADEN

Op diverse plaatsen binnen de gemeente zijn de fietspaden in een vrij slechte toestand. In het kader van de bezuinigingen moet de gemeente prioriteiten stellen bij het onderhoud van wegen en fietspaden. In overleg met de werkgroep is op een kaart aangegeven wat de hoofdfietsroutes zijn. Aan de hand hiervan zal de gemeente de plannen met betrekking tot het onderhoud opstellen.

KRUISPUNT DE HERTEKOP

De Provincie Utrecht is bezig met de plannen voor de reconstructie van de Hertekop en Schutterhoeflaan. Door actie van de gemeente konden twee werkgroepsleden hun visie geven op deze plannen. In het voorjaar van 2014 gaat de planprocedure verder.

KNOOPPUNT  HOEVELAKEN

Door het Rijk, de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Amersfoort en Nijkerk is in 2013 een bestuursovereenkomst ondertekend voor de werkzaamheden rondom het Knooppunt Hoevelaken. Inmiddels zijn aannemers verzocht in te tekenen op de werkzaamheden. Verwacht wordt dat hierover in 2014 een besluit wordt genomen.

 

CONTACTADRES

Fietsersbond
Afdeling Leusden

Secretariaat:

Piet van Nimwegen
Hertenhoeve 5
3831 TT Leusden
033 4945833

Email:  [email protected]

           [email protected]

Site:    fietsersbond.leusden.nl  (zonder www)

          www.fietsersbond.nl/leusden

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *