Verslag van de vergadering van 24-4-2014

Opening en mededeling

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

Piet geeft aan dat dit voor hem de laatste vergadering van de werkgroep is. Met het vertrek van Piet zullen zijn taken binnen de resterende leden van de werkgroep verdeeld moeten worden. Dit punt zal later apart besproken worden. De vergadering betreurt het vertrek van Piet en zijn inbreng in de werkgroep zal node gemist worden.

Verslag en actielijst van de vergadering van 12 februari 2014

Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van de notulen: Hans zou in verband met de plannen rond de reconstructie van de Hertekop contact opnemen met Henk van Rooij. Dit is niet gelukt. Omdat Henk uitgenodigd zal worden voor de volgende vergadering zal het dan ter sprake gebracht worden.

Terugkoppeling overleg gemeente
– Het verwijderen van de paaltjes in de wijk Ruige Veld heeft van één mevrouw een sterk negatieve reactie opgeleverd. De paaltjes dienden volgens haar om de snelheid van de auto’s te verminderen. Voorlopig worden er geen paaltjes teruggezet, dit gebeurt pas nadat overduidelijk gebleken is dat er door het weghalen van het paaltje een onveilige situatie ontstaan is.
– Met betrekking tot het verkeersplan Achterveld gebeurt er vooralsnog niets
– Er is gevraagd of er geld beschikbaar is om de steile trottoirbanden bij de opritten naar ondernemers aan de Hamersveldseweg te vervangen door minder steile.
-Het aanleggen van de rotonde Heiligenbergerweg – Lockhorsterweg – Burg. De Beaufortweg gebeurt waarschijnlijk nog dit jaar.
– De herinrichting van het kruispunt Groene Zoom-Heiligenbergerweg-Noorderinslag is aangemeld voor subsidie uit het VERDER project, een project dat ten doel heeft de mobiliteit in Midden Nederland te bevorderen. Met deze herinrichting zal de doorstroming van het verkeer verbeteren waardoor fietsers minder lang hoeven te wachten voor rood, de plaats van de bushaltes wordt verbeterd en er komt een logische/veiliger aansluiting van het fietspad langs de zuidzijde van de Heiligenbergerweg op de Bavoortseweg.
– Voor de definitieve inrichting van de Biezenkamp zullen we de vinger aan de pols blijven houden. Met de aanleg van het voorlopige doorgaande fietspad door het winkelcentrum is de noodzaak daarvan overduidelijk aangetoond.
– Het niet afsluiten voor auto- en landbouwverkeer van het fietspad langs het Valleikanaal ter hoogte van de Larikshoeve schijnt te maken te hebben met een recht van overpad.
– Onderhoudsplan fietspaden: hierover is een document nagestuurd. Dit is echter meer een werkplanning voor de komende periode. Op het eerstkomende overleg zal hier op terug gekomen worden. Kan wat de werkgroep betreft samengaan met het fietsverkeersplan. Wat er nu ligt is te mager.
-Dorresteijnseweg: In Amersfoort is de leiding van dit project overgegaan naar een andere persoon. Voorlopig geen actie van onze kant. Zodra het concept-plan gereed is wordt dit openbaar gemaakt. Op dat moment zorgt de gemeente Leusden er voor dat ook de werkgroep in de gelegenheid wordt gesteld hierop een reactie te geven.
-Informatievoorziening aan de Fietsersbond: vaak blijkt dat we niet of niet tijdig op de hoogte worden gesteld van zaken binnen de gemeente die de fietser aangaan. We moeten het dan achteraf uit de krant vernemen. Vanuit de gemeente wordt geadviseerd om een regulier overleg tussen de Fietserbond en iemand van de afdeling Dienstverlening op te zetten.
– De realisatie van de overgang voor fietsverkeer bij het spoor nabij het zwembad en bij de IJsbreker ligt in handen van ProRail. Vóór de zomervakantie 2014 zal duidelijk zijn of het hiervoor benodigde budget beschikbaar zal zijn.
– De kwaliteit verharding Hamersveldseweg Zuid, tussen Leusbroekerweg en Grasdrogerijweg laat ernstig te wensen over. Op dit moment wordt gewerkt aan een notitie over de (toekomstige) functie van dit weggedeelte. Als het concept gereed is wordt aan de Fietsersbond voorgelegd om er een reactie te geven.
– De afsluiting van de Cohensteeg die onlangs heeft plaatsgevonden is niet met de Fietsersbond besproken. Dit wordt door de Fietsersbond betreurd. De afsluiting zou slechts voor een korte periode zijn, maar bleek achteraf langer te duren.
– De Tabaksteeg is kort besproken. Er is nu een fietspad naar het Maximaplein aangelegd en het zebrapad is daartoe versmald.
Op de eerstvolgende bespreking met de gemeente (dit zal op 2 juni a.s. zijn) moet de evaluatie van het fietsparkeren ter sprake gebracht worden, evenals op wat voor manier de gemeente de weesfietsen bijhoudt. 

Welke punten blijven aandacht vragen na punt 4 en voor welke dient wat te gebeuren
Zie verslag hierboven: in feite alle punten, maar op kortere termijn het paaltjes project en het opstarten van het reguliere overleg met iemand van de afdeling Dienstverlening van de gemeente.

Actie paaltjes in wegdek tot nu toe en vervolgactie.
Voorgesteld wordt om als volgende wijken Munnikhove en Alandsbeek-oost. De voorzitter zal dit aan de gemeente doorgeven en tegelijkertijd vragen om tekeningen waarop de paaltjes aangegeven zijn.

Jaarverslag
Het definitieve concept is naar iedereen toegestuurd en wordt in de vergadering besproken. Piet zal als laatste actie het jaarverslag nog afronden.

Financieel overzicht 1e kwartaal 2014
Overzicht is rondgestuurd.

Volgende vergadering
Voor de volgende vergadering zal Henk van Rooijen uitgenodigd worden om kennis te maken met de werkgroep. Deze vergadering staat op 25 juni gepland.

Rondvraag
Bij Biezenkamp is het bordje van de richtingaanwijzer voor Achterveld afgeplakt. Dit zal bij de gemeente gemeld worden. De actie Fietser shopt slimmer: Piet heeft in dit kader een hele dag bij de kraam op de Hamershof gestaan. Een week later heeft Jan op vrijdagmiddag en op zaterdagmiddag foto’s gemaakt van mensen die boodschappen deden op de fiets. Uit deze foto’s is inmiddels een winnende fietser gekozen die een fietstas met boodschappen mag ophalen bij de gemeente.
Piet heeft bij het landelijk centrum 5 hesjes met het nieuwe Fietsersbond logo gekocht.

Sluiting
De voorzitter sluit om 22.05 de vergadering.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *